Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Koper: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die bij Patrick van den Hoeven Merchandise een bestelling plaatst;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Patrick van den Hoeven Merchandise en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Modelformulier herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

2. Algemeen

Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen Patrick van den Hoeven Merchandise slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door Patrick van den Hoeven Merchandise uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door Patrick van den Hoeven Merchandise van een beroep op één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Aan het in een geval achterwege blijven door Patrick van den Hoeven Merchandise van een beroep op één of meer van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen. Indien de consument verzuimt om de juiste persoonsgegevens in te vullen, dan is Patrick van den Hoeven Merchandise nimmer aansprakelijk voor alle gevolgen die hieruit voortvloeien.

3. Offertes, orders

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Patrick van den Hoeven Merchandise zal zich zoveel mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst (behoudens overschrijding van meer dan 60 werkdagen of indien de koper uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke datum van levering heeft opgegeven welke door Patrick van den Hoeven Merchandise is aanvaard) en in ieder geval nimmer op schadevergoeding.

4. Afbeeldingen

Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Verhoging belastingen, tarieven

Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper.

6. Risico na aflevering

Opmerkingen i.v.m. schades of manco’s moeten telefonisch of via fanshop@patrickvdhoeven.nl gemeld worden, op verval van uw rechten, binnen 24 uur na levering/afhaling. Het risico voor de verkochte zaken gaat bij aflevering van Patrick van den Hoeven Merchandise over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, te interpreteren naar de laatste editie van de ‘incoterms’ zoals gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel zulks onverlet het in deze voorwaarden bepaalde omtrent eigendomsoverdracht

7. Emballage

Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Staangeld- of leenemballage wordt slecht teruggenomen indien deze zich naar het oordeel van Patrick van den Hoeven Merchandise in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd.

8. Transportmiddelen

De koper zal al het transportmateriaal dat door Patrick van den Hoeven Merchandise ter beschikking is gesteld dadelijk lossen en vrijgeven zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor Patrick van den Hoeven Merchandise ontstaan en de koper zal voldoen aan alle instructies, die Patrick van den Hoeven Merchandise mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen is de koper gehouden tot vergoeding van de door de vertraging of niet retourneren ontstane schade.

 • 8a. Verzekering bij schade door transport.

Verzendingen per colli/pallet/kist etc. of grotere leveringen die gebeuren per transporteur, vallen onder CMR-verzekering. Dit houdt in dat de klant verantwoordelijk is om bij ontvangst name de goederen te controleren alvorens het aftekenen van de vrachtpapieren. Bij eventuele schades/gebreken dient u de vrachtpapieren te ondertekenen met vermelding van de betreffende schade/gebreken, onder vermelding van: “onder voorbehoud”.Het verzekeren van uw pakket voor een hogere waarde kan ook. Indien dit van toepassing is dan wordt dat via onze website aangeboden.

Het uitbetalen van de schade of het vervangen van het product, bij grote verzendingen, kan enige tijd in beslag nemen. Desondanks proberen wij het probleem altijd zo snelt mogelijk op te lossen.

9. Betalingen, verzuim

Alle betalingen moeten door de koper worden gedaan binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven termijn.

Patrick van den Hoeven Merchandise behoudt zich steeds het recht voor om te leveren onder rembours.

Indien binnen de gestelde termijn geen volledige betaling van het netto factuurbedrag heeft plaatsgevonden, is de koper jegens Patrick van den Hoeven Merchandise zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is eveneens zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij binnen de voormelde termijn in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Voor het intreden van dit verzuim zullen aanmaning, noch mededeling vereist zijn. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling is de koper aan Patrick van den Hoeven Merchandise een per dag opeisbare rente verschuldigd van 3% per jaar boven het geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank NV en voorts, zodra Patrick van den Hoeven Merchandise de vordering ter incasso uit handen geeft, een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van Euro 150,- onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten en onverlet het recht van Patrick van den Hoeven Merchandise tot het opeisen van daadwerkelijk gemaakte kosten en interesten.

10. Eigendomsvoorbehoud

Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van Patrick van den Hoeven Merchandise op de koper. Patrick van den Hoeven Merchandise behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan.

11. Garanties

Op al onze producten, m.u.v. ledverlichting, geven wij een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Mocht een product binnen 12 maanden defect gaan dan dient u ons daarvan telefonisch dan wel per mail op de hoogte te brengen alvorens u het naar ons retour stuurt. Kosten voor het retourneren zijn voor rekening koper. Het repareren en of vervangen van het defecte product, evenals het terug sturen naar koper, neemt Patrick van den Hoeven Merchandise voor haar rekening. Mocht onverhoopt tijdens de reparatie vast komen te staan dat het product verkeerd is gebruikt of niet volgens voorschriften is gereinigd/gebruikt, worden de kosten van reparatie en het verzenden op de koper verhaald. Daarnaast garanderen wij enkel en alleen de juiste werking van onze producten tussen de min 10 graden en de plus 25 graden Celsius. Wij verlenen alleen garantie op door bij ons gekochte producten, en met een geldige aankoopbon.

12. Klachtenregeling

Onverminderd het onder lid 9. bepaalde, moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van Patrick van den Hoeven Merchandise worden gebracht onverwijld, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen, nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt. De koper zal alle door Patrick van den Hoeven Merchandise verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen.

Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden zal Patrick van den Hoeven Merchandise naar keuze of de afgeleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling treffen over vergoeding van de met de klacht samenhangende directe schade van de koper, met dien verstande dat de koper te allen tijde is gehouden om schade waarvoor bij geheel of gedeeltelijke verzekeringsdekking bestaat bij zijn eigen assuradeuren te claimen, dat gevolgschade van iedere vergoeding door Patrick van den Hoeven Merchandise is uitgesloten en dat de aansprakelijkheid van Patrick van den Hoeven Merchandise en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds is beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag der betreffende zaken.

Onverminderd het vorenstaande verjaren alle rechtsvorderingen van de koper betreffende enige met hem gesloten overeenkomst door verloop van één jaar na de dag waarop de desbetreffende zaken zijn afgeleverd c.q. hadden behoren te worden afgeleverd.

13. Overmacht

Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Patrick van den Hoeven Merchandise het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen Patrick van den Hoeven Merchandise kunnen instellen.

Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van Patrick van den Hoeven Merchandise of van degene, van wie Patrick van den Hoeven Merchandise de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften, welke de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmering van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen, ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zouden komen en/of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst.

Patrick van den Hoeven Merchandise zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennisgeven en daarbij mededelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.

14. Ontbinding

Ingeval van verzuim als bedoeld in artikel 7, alsmede indien de koper enige verplichtingen uit die of een andere overeenkomst met Patrick van den Hoeven Merchandise, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Patrick van den Hoeven Merchandise gerechtigd elke overeenkomst met de koper, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling terstond ontbonden te verklaren, onverminderd de rechten die de Patrick van den Hoeven Merchandise aan deze overeenkomst of wet jegens de koper kan ontlenen, het recht of schadevergoeding daaronder begrepen.

15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondissement Utrecht in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van Patrick van den Hoeven Merchandise een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank Utrecht bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon.

16. Herroepingsrecht

Bij producten aangekocht door de consument:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Patrick van den Hoeven Merchandise mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 16.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  2.1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Patrick van den Hoeven Merchandise mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2.2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  2.3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

17. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Patrick van den Hoeven Merchandise hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

18. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Patrick van den Hoeven Merchandise, bijvoorbeeld per mail.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Patrick van den Hoeven Merchandise. Dit hoeft niet als Patrick van den Hoeven Merchandise heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Patrick van den Hoeven Merchandise verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Patrick van den Hoeven Merchandise aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

19. Verplichtingen van Patrick van den Hoeven Merchandise bij herroeping

 1. Als Patrick van den Hoeven Merchandise de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Patrick van den Hoeven Merchandise vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Patrick van den Hoeven Merchandise in rekening gebracht voor het geretourneerde product, tenzij lid 18.3 geld, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Patrick van den Hoeven Merchandise aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Voor producten waarvan de verzendkosten meer bedragen dan €50,00(vijftig) zal Patrick van den Hoeven Merchandise alle betalingen van de consument vergoeden, exclusief de gemaakte verzendkosten.
 4. Patrick van den Hoeven Merchandise gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Patrick van den Hoeven Merchandise de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

20. Uitsluiting herroepingsrecht

Patrick van den Hoeven Merchandise kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Patrick van den Hoeven Merchandise dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Patrick van den Hoeven Merchandise geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Patrick van den Hoeven Merchandise worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  3.1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  3.2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Patrick van den Hoeven Merchandise de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3.3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde en bestelde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3.4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3.5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3.6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  3.7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  3.8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  3.8.1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  3.8.2. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

21. Retourneren

Wij van Patrick van den Hoeven Merchandise doen er alles aan om u via onze website te infomeren over de artikelen die we aanbieden. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan deze na ontvangst van de artikelen binnen 14 dagen worden geretourneerd.Voor het retourneren gelden enkele voorwaarden:

 1. Artikelen dienen in de originele verpakking te zitten en onbeschadigde te zijn.
 2. Iedere retour dient voorzien te zijn van een retourformulier dat vooraf via onze website is ingevuld en gemaild.
 3. Voor retourneringen die beschadigd, te laat of zonder gegevens worden geretourneerd wordt een administratie fee van € 25,00 excl. BTW in rekening gebracht.
 4. Pakketten die worden geretourneerd waarvan wij “cash on delivery”/rembours dienen te betalen, worden direct geweigerd. Indien succesvolle aflevering toch plaatsvindt, worden alle kosten inclusief de administratieve fee van € 25,00 excl. BTW in rekening gebracht.
 5. Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn:
  • Maatwerk (kisten, beugels, bekleding, geborduurde kleding, op maat gesneden stof, etc….)
  • Producten die door hun staat (beschadiging) niet kunnen worden teruggezonden.
  • Producten waarvan de benodigde accessoires ontbreken
  • Schoenen/Klompen/Kleding die draagsporen bevatten.

Na beoordeling van het retour gestuurde wordt een creditnota aangemaakt. Deze wordt binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Download hier het modelformulier voor herroeping.
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

01-10-2023